Copyright 2019 - Thai National AGRIS Centre

        สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็น ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ (Thai National AGRIS Centre) โดย ความเห็นชอบขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและสำนักงานเลขาธิการคณะ กรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและการเกษตรต่าง ประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเดือนมีนาคม 2523

        ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ทำหน้าที่รวบรวมและให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศไทยและเป็นสมาชิก ของเครือข่ายความร่วมมือในระบบสารสนเทศทางการเกษตรนานาชาติ (AGRIS - International Information System for the Agricultural Sciences and Technology) ร่วมกับศูนย์เครือข่าย AGRIS กว่า 240 ศูนย์ทั่วโลก ให้ความร่วมมือในการให้บริการและแลกเปลี่ยน เพื่อให้สารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศไทยได้รับการอ้างอิงและใช้ประโยชน์ใน การศึกษาค้นคว้าวิจัยในระดับนานาชาติ และเพื่อให้บุคลากรในวงการเกษตรของประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศด้าน การเกษตรจากทั่วโลก

 

ฐานข้อมูลข้าวและชาวนาไทย

http://agkb.lib.ku.ac.th/rice

ฐานข้อมูลข้าวและชาวนาไทยเป็นฐานข้อมูลที่แสดงผลงานวิจัยและบทความรู้เรื่องข้าวและชาวนาไทย โดยรวบรวมข้อมูลทั้งที่เป็นผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือ ตำรา วารสารและบทความรู้ทั่วไป ให้บริการเพื่อเป็นฐานความรู้ในการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวของประเทศ ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลโดยศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ สำนักหอสมุด ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศแห่ง

 

คลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร

http://agkb.lib.ku.ac.th

คลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมงานวิจัย และบทความที่น่าสนใจ ด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการรวบรวมสารสนเทศจาก หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ รายงานการค้นคว้าวิจัย เอกสารการประชุมสัมมนา และเอกสารต่างๆ ที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ถึงปัจจุบัน ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลโดย ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ

ที่อยู่ติดต่อ

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ.1084 (เกษตรศาสตร์) จตุจักร
กรุงเทพฯ 10903

 

โทร. 0-2942-8616 ต่อ 333

โทรสาร 0-2940-6688

E-mail: libtnac@ku.ac.th