Copyright 2019 - Thai National AGRIS Centre
  •  รวบ รวมสารสนเทศด้านการเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรที่ผลิตหรือตีพิมพ์ในประเทศไทยให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ทั้งนี้ รวมถึงเอกสารด้านการเกษตรของประเทศไทยที่ผลิตหรือตีพิมพ์ในต่างประเทศ
  • จัดการระบบสารสนเทศด้านการเกษตร จัดทำดรรชนี บรรณานุกรม และสร้างฐานข้อมูล ด้านการเกษตรของประเทศไทย
  • จัดเก็บและบริการเอกสารในรูปวัสดุย่อส่วนหรือสื่ออื่นๆ
  • เพื่อเก็บรักษาเอกสารด้านการเกษตร โดยเฉพาะเอกสารที่มีคุณค่าและเอกสารหายาก รวมทั้งเอกสารที่มิได้ตีพิมพ์เผยแพร่
  • ให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร และจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนการใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • ศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาสารสนเทศด้านการเกษตร
  • จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเกษตร
  • ประสาน งานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศในการพัฒนาสารสนเทศด้านการเกษตร และเป็นผู้แทนในระดับประเทศ ในการประสานงานในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ

ที่อยู่ติดต่อ

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ.1084 (เกษตรศาสตร์) จตุจักร
กรุงเทพฯ 10903

 

โทร. 0-2942-8616 ต่อ 333

โทรสาร 0-2940-6688

E-mail: libtnac@ku.ac.th