Copyright 2019 - Thai National AGRIS Centre

    - บทบาทในระดับนานาชาติ


ศูนย์ สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ มีบทบาทในการเป็นสมาชิกของเครือข่ายความร่วมมือ ในระบบสารสนเทศทางการเกษตรนานาชาติ (AGRIS- International System for the Agricultural Sciences and Technology) ทำหน้าที่รวบรวมสารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศไทย และจัดเตรียมสารสนเทศ เพื่อส่งไปบันทึกไว้ในฐานข้อมูล AGRIS รวมกับสารสนเทศด้านการเกษตร ของประเทศต่างๆ จาก 197 ศูนย์ ทั่วโลก รวมทั้งให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนและสำเนาเอกสาร ตามคำขอจากประเทศในเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้สารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศไทย ได้รับการอ้างอิง และใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย ในระดับนานาชาติ และเพื่อให้บุคลากร ในวงการเกษตรของประเทศไทย ได้ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศด้านการเกษตรจากทั่วโลก

    - บทบาทในระดับภูมิภาค


ศูนย์ สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาสารสนเทศด้านการเกษตร ของประเทศในภูมิภาค โดยให้ความร่วมมือกับเครือข่ายสารสนเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และให้คำปรึกษาในการพัฒนาและจัดการสารสนเทศด้านการเกษตร รวมทั้งเป็นสถานที่ฝึกงาน ของบุคลากรด้านสารสนเทศของประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพื่อจัดตั้งศูนย์ AGRIS ระดับชาติ

    - บทบาทในระดับประเทศ


ศูนย์ สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่พัฒนาและให้บริการสารสนเทศ ด้านการเกษตรของประเทศไทย มีบทบาทในระดับประเทศ ดังนี้

  1. รวบรวมและผลิตสารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศไทย
  2. สร้าง ฐานข้อมูลด้านการเกษตรของประเทศไทย การจัดเก็บสารสนเทศได้ดำเนินการทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย โดยจัดส่งสารสนเทศภาษาอังกฤษ ไปรวมในเครือข่ายสารสนเทศ AGRIS สำหรับสารสนเทศภาษาไทย ได้จัดทำเพิ่มเติมขึ้น ด้วยมุ่งเน้นถึงการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้ภายในประเทศเป็นหลัก
  3. ให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรจากทั่วโลก
  4. สร้าง เครือข่ายสารสนเทศด้านการเกษตรภายในประเทศ โดยประสานความร่วมมือในการพัฒนาสารสนเทศร่วมกับหน่วยงานด้านการเกษตรที่ เกี่ยวข้องภายในประเทศ
  5. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศไทย จัดการฝึกอบรมการพัฒนาและการใช้สารสนเทศด้านการเกษตรให้กับอาจารย์
    นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

ที่อยู่ติดต่อ

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ.1084 (เกษตรศาสตร์) จตุจักร
กรุงเทพฯ 10903

 

โทร. 0-2942-8616 ต่อ 333

โทรสาร 0-2940-6688

E-mail: libtnac@ku.ac.th