Copyright 2019 - Thai National AGRIS Centre

ฐานข้อมูลการเกษตรของประเทศไทย

http://agkb.lib.ku.ac.th

ฐานข้อมูลการเกษตรของประเทศไทย เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมงานวิจัย และบทความที่น่าสนใจ ด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการรวบรวมสารสนเทศจาก หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ รายงานการค้นคว้าวิจัย เอกสารการประชุมสัมมนา และเอกสารต่างๆ ที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ถึงปัจจุบัน ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลโดย ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ

ฐานข้อมูลอรรถาภิธานศัพท์เกษตรไทย

http://pikul.lib.ku.ac.th/

อร รถาภิธานศัพท์เกษตรไทย เป็นอรรถาภิธาน (Thesaurus) ด้านการเกษตรในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่งรวบรวมคำศัพท์ด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรกว่า 28,000 คำ โดยคำศัพท์แต่ละคำมีการจัดความสัมพันธ์ในลักษณะลำดับชั้น (Hierarchical Relation) แสดงผลในระบบจำนวนแปดภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน จีน อาหรับ โปรตุเกส และภาษาเชค

ฐานข้อมูลข้าวและชาวนาไทย

http://agkb.lib.ku.ac.th/rice

ฐาน ข้อมูลข้าวและชาวนาไทยเป็นฐานข้อมูลที่แสดงผลงานวิจัยและบทความรู้เรื่อง ข้าวและชาวนาไทย โดยรวบรวมข้อมูลทั้งที่เป็นผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือ ตำรา วารสารและบทความรู้ทั่วไป ให้บริการเพื่อเป็นฐานความรู้ในการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวของประเทศ ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลโดยศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ สำนักหอสมุด ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศแห่ง

ฐานข้อมูลกระบือนานาชาติ

http://agkb.lib.ku.ac.th/buffalo

ฐาน ข้อมูลกระบือนานาชาติ รวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยและบทความด้านกระบือจากทั่วโลก ทั้งจากหนังสือ วารสาร รายงานการวิจัย เอกสารการประชุมสัมมนา และข้อมูลที่เชื่อถือได้บนอินเทอร์เน็ต ให้รายละเอียดทางบรรณานุกรมพร้อมบทคัดย่อ เป็นภาษาอังกฤษ ฐานข้อมูลกระบือนานาชาติรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ.1978 ถึงปัจจุบัน ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลโดย ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ

ฐานข้อมูลภูมิปัญญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kukr.lib.ku.ac.th

ฐาน ข้อมูลภูมิปัญญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมผลงานทางวิชาการอันทรงคุณค่า ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการฐานข้อมูลผลงานบุคคลผู้ทำคุณ ประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวาระเฉลิมฉลอง 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 และต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ฐานข้อมูลผลงานดังกล่าว เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมผลงานฉบับเต็มในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดทำเป็นซีดี มอบให้เจ้าของผลงาน และให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ที่อยู่ติดต่อ

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ.1084 (เกษตรศาสตร์) จตุจักร
กรุงเทพฯ 10903

 

โทร. 0-2942-8616 ต่อ 333

โทรสาร 0-2940-6688

E-mail: libtnac@ku.ac.th